4 Mayıs 2007 Cuma

Duyuru 34-Kasım/2006-2

T.C. DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ KURULUEsas No:2006/19 Karar No:2006/92Karar Tarihi: 14.04.2006İlgili Kanun Maddeleri: 3065 sayılı Kanun KDVK/10Konu: SMMM’lerin serbest meslek kazancının paranın tahsil edildiği tarihte değil, hizmetin yapıldığı tarihte KDV’ye tabi olduğu hk.
…………………………………
……………………………………………..
Katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana gelmekte olup, ticari, sınai, zirai veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde, yapılan teslim ve hizmetler yönünden farklı bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Serbest meslek kazancının tespitinde, gelir vergisi açısından tahsilat getirilmiş olmasının da belirtilen hukuki durumu değiştirmeyeceği açıktır.Bu bakımdan, dava hakkında serbest muhasebecilik faaliyetinde verilen hizmetin yapıldığı tarihin araştırılması ve vergiyi doğuran olayın, hizmetin yapıldığı tarihte meydana geldiği hususunun gözetilmesi suretiyle yapılacak yargılamayla ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinden, aksi yoldaki temyize konu ısrar kararında isabet görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile … Vergi Mahkemesinin 29.9.2005 günlü ve E: 2005/295, K:2005/298 sayılı ısrar kararının bozulmasına, ….. oy birliği ile karar verildi.Sayın Müşterimiz

Yukarıdaki karar da şu deniyor;
Muhasebeci,eğer o ay müşterisine hizmet verdi ise (kdv,muhtasar,geçici vergi beyanı, SSK bildirimi …) KDV yasasına göre kdv doğmuştur,o ay aylık muhasebe ücreti tahsil edemese de muhasebeci bu hizmetle ilgili kdv yi almış sayılır ve beyan etmek mecburiyetindedir.
Dikkatinizi çekelim karar Danıştay kararı değil,
daha da üstten Danıştay Dava Daireleri Kurulu’ndan.

Bu karardan bana ne diye aklınızdan geçebilir,
Ocak ayından başlayarak,yıllık tutarı vadeli çeklerle tamamen kapatanlar hariç,aylık ödemesi aksayanların internetten tahakkukunu yaptığımız anda almadığımız kdv tutarını vergi dairesine ödemek durumunda kalacağız,ki bu mümkün değil.

Bu yüzden ocak ayından itibaren bize aylık fatura teslimi sırasında o aya ait ödemenizi yapmış olmanız gerekmektedir.Bu bazı müşterilerimizde karşılaştığımız ihmalden dolayı birkaç ay birikme ile miktarın yüksek görülmesi sonucu ödeme zorlanmayı da gündemden kaldıracaktır.

Arkadaşlarımız,birkaç gün içinde 2007 yılında kullanılacak defterleriniz ile yıl içinde firmanız için yapacağımız masraflara karşılık sizden tahsil edilecek tutarını bildirecekler. Zaten bir maraton gibi devam eden aylık işlemlerimize ek olan bu aralık ayı defter temini işlemini hemen ayın ilk haftasında tamamlamak istiyoruz,
ödemenizi geciktirmeyeceğinizi umarız.

Saygılarımızla.

İsmet Tekin

Hiç yorum yok: