7 Şubat 2008 Perşembe

Duyuru 46- 07/02/2008

Bu çalışma şu an sonuçlandırılmış değil,Maliye Bakanlığınca başbakanlığa gönderildi ancak daha imzalanıp yayınlanmadı,ön muhasebe birimi olan müşterilerimize başka kaynaklardan duymadan bilgilenmiş olmaları için gönderiyoruz:

2007 Yılına İlişkin Ba Bs Bildirimi: 2007 yılında bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir yıl içinde KDV hariç, ÖTV dahil bir kişiden ya da bir kurumdan aldıkları ya da sattıkları mal ve hizmetlerin toplamı 30.000 YTL'yi aşıyorsa; bu alışlarını " Ba" formuyla, satışlarını ise "Bs" formuyla bildirme yükümlülüğü getirilmişti.Aynı tebliğde beyannamelerini elektronik ortamda veren mükelleflerin zorunlu olarak bu formları da elektronik ortamda bildirecekleri belirtilmiştir.2007 yılına ilişkin bildirimler, 2008 yılı şubat ayının sonuna kadar bildirilecektir.2008 Yılına İlişkin Ba Bs Bildirimi: Yıllık olarak verilmekte olan "Ba" ve "Bs" formları 2008 yılından itibaren aylık olarak verilme zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. 1. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin Ba ve Bs formlarını doldurup 2008 yılında aylık olarak bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.2. Beyannamelerini elektronik ortamda bildiren mükellefler bu formları da elektronik ortamda bildireceklerdir.3. 2008 yılında bir kişi ya da kurumdan KDV hariç, ÖTV dahil 8.000 YTL'yi geçen mal ve hizmet alışları form "Ba", satışları "Bs"nin II. bölümünü doldurulmak suretiyle, bu tutarın altında kalanlarında formun III. Bölümünde diğer mal ve hizmet alımları toplamı olarak tek satırda belirtmek suretiyle bildirimde bulunulacaktır.4. 2008 yılının herhangi bir ayında alış ve satışlarının tamamı 8.000 YTL'nin altında kalmış olsa bile yine "Ba" ve "Bs" formunun III. Bölümü diğer mal ve hizmet alımları satırı doldurulmak suretiyle bildirimde bulunulacaktır.5. Her ayın bildirimi, takip eden ayın 5'inden daha ertesi ayın 5'ine kadar bildirilmesi gerekmektedir. Örneğin 2008/nisan ayına ilişkin Ba ve Bs formları, 5 mayıs -5 haziran arasında bildirilecektir.Uygulamanın yeni olması nedeniyle ve 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat, Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formları, 2008 yılı Nisan ayının 5 inci gününden itibaren Haziran ayının 5 inci günü akşamına kadar verilebilecektir. 2008 Nisan ayı ve müteakip aylarda ise düzenli olarak takip eden ayın 5'inden ertesi ayın 5'ine kadar bir aylık sürede bildirilecektir.Özellik Arzeden Hususlar: 1- Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır.2- Bildirim formlarını elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, kesinlikle kağıt ortamında bir daha bildirim formu vermeyeceklerdir. Vergi daireleri kağıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirim formlarını hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.3- Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirim formlarını, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.4- Bildirimler Yeni Türk Lirası (YTL) olarak doldurulacak ve 1 YTL altında kalan tutarlar dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile, kuruş bilgileri ihmal edilecek ve bildirimlerde kesinlikle gösterilmeyecektir. 5- Bildirim formlarına belirlenen haddi aşan ithalat ve ihracat işlemleri de yazılacaktır. Ba bildirim formunun doldurulmasında, Türkiye'de mükellef olmayanlardan yapılan alımlar için satıcının vergi kimlik numarası "1111111111" olarak kodlanacaktır. Bs bildirim formunun doldurulmasında ise, Türkiye'de mükellef olmayanlara yapılan satışlar için alıcının vergi kimlik numarası "2222222222" olarak kodlanacaktır. 6- Mükellefler, elektronik ortamda verdikleri bildirim formlarını onayladıktan veya kağıt ortamında bildirimde bulunduktan sonra, verdikleri bildirim formunda hata yaptıklarını belirlemeleri halinde düzeltme yapabilirler. Ancak, düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 7- Düzeltme işleminde ilk bildirim formu tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirim formunu, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alım-satım bilgilerini içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.Bildirimlerin sadece bir tanesinde hata yapıldığının belirtilmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun (Form Ba veya Form Bs) düzeltilmiş haliyle bildirilmesi yeterlidir.Kağıt ortamında düzeltme amacıyla verilecek bildirim formları, otomasyona geçmemiş mal müdürlüklerine bir dilekçe ekinde verilecektir. 8- İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. Bu bildirimler; kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirimlerini, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiye sonunda ise bildirimler, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.9- Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri yıldan itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri yılın ilk ayından itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır. 10- Birden fazla şubesi bulunan mükellefler bildirim formlarını şube bazında değil, şube bilgilerini birleştirmek suretiyle merkezden tek bir form halinde vereceklerdir.11- Bir kişi veya kurumdan yapılan alışlar Form Ba'da tek satır olarak, bir kişi veya kuruma yapılan satışlar da Form Bs'de tek satır olarak gösterilecektir.Buna göre, aynı mükellefin birden fazla şubesinden yapılan alışlar, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, Form Ba'da tek satır olarak gösterilecektir. Aynı şekilde, aynı mükellefin birden fazla şubesine yapılan satışlar da, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, Form Bs'de tek satır olarak gösterilecektir.12- Bir kişi veya kurumdan yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan alımlar, Ba bildirim formu ile bildirilecek; bu alımların bir kısmı daha sonra iade edilmişse, bu iadeler -belirlenen haddin üzerinde olması halinde- Bs bildirim formunda satış olarak gösterilecektir.Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan satışlar, Bs bildirim formu ile bildirecek; bu satışların bir kısmı daha sonra iade alınmışsa, bu iadeler -belirlenen haddin üzerinde olması halinde- Ba bildirim formunda alım olarak gösterilecektir.13- Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya yansıtılan kur farkı gelirleri/giderleri de bildirimlere dahil edilecektir.14- Bildirim formları özel tüketim vergisi dahil olarak doldurulacaktır. Diğer bir ifade ile, bildirim formlarını düzenlerken özel tüketim vergisi ayrıştırılmayacak, alım ve satımlar özel tüketim vergisi dahil tutarlarıyla gösterilecektir.15- Mükellefler, Vergi Usul Kanununun 235 nci maddesi hükmü gereğince müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle yapmış oldukları alımlarını Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. Müstahsil makbuzu ile yapılan alımlar, gelir vergisi tevkifatı yapılmadan önceki brüt tutarları ile bildirilecektir.16- Bildirim formlarını elektronik ortamda veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.SONUÇ: Bilanço usulü defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alışlarına ve satışlarına ilişkin "Ba" ve "Bs" formlarından 2007 yılına ilişkin olanların yıllık olarak 2008 şubat ayının sonuna kadar, 2008 yılındaki alış ve satışlara ilişkin formlar ise aylık olarak bildirilecektir.Uygulamanın yeni olması nedeniyle 2008 ocak, şubat, mart aylarına ilişkin sadece bu 3' aylık bildirimler mükelleflerin istemesi halinde 5 nisan - 5 mayıs arasında, Nisan ve müteakip aylar ise takip eden ayların 5'inden ertesi ayın 5'ine kadar aylık olarak bildirilecektir.Bakanlık bilgisayar ortamında çapraz denetimle alış ve satış bilgilerinin yanlışlığını kısa sürede belirleyebilmektedir.Bu formlarının doldurulmasına yeterli özen gösterilmemesi halinde, çapraz denetimlerde uyumsuzlukların ortaya çıkacağı muhtemeldir. Uyumsuzluğun tespiti durumunda bu mükelleflerin öncelikle incelemeye alınacağı ve haklarında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacağı tebliğde bildirilmiştir.

Hiç yorum yok: